TEHNIK/CA RAČUNALNIŠTVA

Ne glej v prihodnost – pomagaj jo ustvarjati!

Napredne digitalne tehnologije se neustavljivo razvijajo in morda se prav ti želiš podati na pot programiranja, izdelave in oblikovanja spletnih strani, iznajdbe koristnih spletnih aplikacij ali pa te privlači zahtevnejše delo z zbirkami podatkov, upravljanjem in administracijo omrežnih sistemov. Pravo podporo in strokovno osnovo ti lahko ponudi izobraževalni program Tehnik/ca računalništva.

program teh. rač.

Opis izobraževalnega programa

Predmetnik 4-letnega srednjega strokovnega izobraževanja je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Dijaki/inje spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, naučijo se programirati v nekaterih osnovnih jezikih, spoznajo in uporabljajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje, uporabo in vzdrževanje elementov računalniških sistemov, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, razumejo strokovno terminologijo v angleškem in slovenskem jeziku, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode dela z zbirkami podatkov, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Ob koncu šolanja izdelajo samostojno projektno nalogo ter se naučijo osnov podjetništva.
 

Predmetnik programa Tehnik/ca računalništva

A- splošnoizobraževalni predmeti

št. ur v 4 letih

Št. kreditnih točk

P1

slovenščina

487

24

P2

matematika

383

19

P3

tuji jezik

417

20

P4

umetnost

68

3

P5

zgodovina

102

5

P6

geografija ali sociologija ali psihologija *

68

3

P7

68

3

P8

fizika

140

6

P9

kemija

70

3

P10

športna vzgoja

340

14

B1 – obvezni strokovni moduli

M1

informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

M2

uporaba IKT pri poslovanju

136

6

M3

upravljanje s programirljivimi napravami

170

8

M4

vzdrževanje informacijske strojne opreme

136

7

M5

vzdrževanje informacijske programske opreme

136

7

M6

izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

M7

vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

136

7

M8

načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

176

9

M9

načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

136

7

B2 – izbirni strokovni moduli **

M10

oprema za multimedijsko tehniko

156

8

M11

upravljanje IK-sistemov

156

8

M12

upravljanje z informacijsko programsko opremo

156

8

M13

načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

156

8

M14

napredna uporaba podatkovnih baz

156

8

M15

računalniško oblikovanje

156

8

M16

uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

M17

AV komunikacije

156

8

M18

načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

8

C – praktično izobraževanje v šoli (v sklopu modulov)

640

30

Č – praktično izobraževanje pri delodajalcu (4 tedne)

152

7

D – interesne dejavnosti

352

14

E – odprti kurikulum

614

29

poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

skupaj kreditnih točk v programu

240

* Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.
** Šola ali dijak izbereta lahko tri izbirne module:

M10, M11 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov) ali

M10, M12 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov) ali

M13, M14 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (koder/koderka algoritmov) ali

M13, M15 in enega od preostalih modulov med M10 in M18 (izdelovalec/izdelovalka spletnih strani).

Program se zaključi s POKLICNO MATURO:

1. Slovenščina(pisni in ustni del)

2. Računalništvo(pisni in ustni del; izbor temeljnih znanja iz obveznih modulov)

3. Tuji jezik ali matematika (pisni in ustni del; po izbiri dijaka)

4. Izdelek ali storitev in zagovor ( po izbiri dijaka - tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, fiziko, informatiko in druge predmete, ki jih ponujamo v programu splošne gimnazije.

Zaposlitvene možnostiteh. rač.

Dijaki dobijo znanje na različnih področjih računalništva in informatike, zato je zaposlitvenih možnosti veliko:

 • Servisiranje računalnikov
 • Programiranje
 • Izdelovanje spletnih strani
 • Delo z multimedijo (obdelava fotografij, videa in zvoka)
 • Vzdrževanje strojne in programske opreme
 • Postavljanje strežnikov
 • Delo s podatkovnimi bazami
 • Postavljanje računalniških omrežij
 • Inštaliranje telekomunikacijskih naprav
 • Robotika
 • Prodaja in nabava računalniške opreme

 

Nekaj že znam, česa se bom še naučil(a)?

V ospredju so strokovni predmeti s področja računalništva in praktično delo v sodobno opremljenih učilnicah, v katerih niso samo računalniki, temveč tudi oprema za avtomatiko, mikroprocesorji, mikroračunalniki ipd.

Strojna oprema in njeno delovanje

Uvodno delo bo predvsem spoznavanje strojne opreme (hardware) in delovanja njenih programov (software). Predmet VISO (vzdrževanje informacijske strojne opreme) vas bo naučil, kako računalnik razstaviti in sestaviti, spoznali boste delovanje posameznih delov in kako jih povezati v delujoč računalnik. Za to poskrbi programska oprema, kot so gonilniki, BIOS, datoteke, operacijski sistemi, serverji, protokoli … Z vsem tem in še mnogim drugim se seznanite pri predmetu VIPO (vzdrževanje informacijske programske opreme).

Kako uporabiti računalnik za pisanje in oblikovanje poročil, za risanje grafov in slik ter za predstavitev opravljenega dela se naučite pri predmetu ITK (informatika s tehniškim komuniciranjem).

Algoritmi in programiranje

Računalniki delujejo po navodilih, ki jih imenujemo algoritmi oziroma programi. Programiranja oziroma pisanja programov se boste učili pri predmetih UPN (upravljanje s programirljivimi napravami) in kasneje pri OOP (osnovah objektnega programiranja). Začeli boste z enostavnimi programi iz vsakdanjega življenja, kot je seštevanje, do težjih programov, kot je iskanje besed v besedilu in vse do programiranja mobilnih naprav, ki jih zajema izbirni modul MAP oz. mobilne aplikacije. V višjih letnikih boste že lahko reševali naloge in izzive, ki jih boste kasneje srečevali ne samo v službi, temveč tudi v vsakdanjem življenju.

Računalniška omrežja

Pri računalniških omrežjih se boste naučili, kako naprave povezati in nastaviti, da bodo delovale samostojno in pri tem komunicirale z ostalimi napravami. Pri predmetu VVOS (vzpostavljanje in vzdrževanje omrežnih servisov) boste spoznali, kako deluje internet ter kako urediti računalnik, da bodo lahko uporabniki brskali po spletnih straneh, si pošiljali sporočila, dostopali do dokumentov in še veliko več.

Spletne aplikacije

Pri predmetu NRSA (načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij) se boste naučili programskih jezikov, s pomočjo katerih boste načrtovali in izvedli aktivne spletne strani, spletno trgovino in podobno. Po želji boste programirali računalniške igre in druge programe. Vsak pridobljen ali ustvarjen podatek je potrebno tudi ustrezno shraniti, varovati, z njim računati ali ga kako drugače obdelati, kar predstavlja snov predmeta NPPB oz. podatkovne baze.
 

Multimedija

Pri predmetu AVK oz. multimediji spoznavate in uporabljate multimedijske naprave, kot so videokamera, fotoaparat in akustične naprave, zraven njih pa še pripadajočo programsko opremo, s katero lahko zbrane multimedijske podatke zbirate, obdelujete ter predstavljate.

PREDMETNIK

ITK – INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM
Predmet je razdeljen na tri učne sklope, ki so med seboj vsebinsko povezani. Pouk se izvaja v računalniški učilnici, vsak računalnik je opremljen z ustreznimi programi in povezan v splet. V prvem sklopu dijaki spoznajo osnove informatike. Naučijo se uporabljati strokovno terminologijo, podrobneje spoznajo sestavne dele računalnika in osnove operacijskih sistemov in uporabniških programov. V drugem sklopu spoznajo praktično uporabo programov, ki so uporabni pri vsakodnevnem delu: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, spletne brskalnike. V tretjem sklopu spoznajo delo z grafičnim programom za risanje osnovnih skic in načrtov. Spoznajo tudi osnovne simbole, s katerimi se bodo srečavali v svojem poklicnem življenju. Predmet da dijaku osnovno znanje, ki ga bo potreboval tako v poklicu kot tudi pri vsakodnevnem delu z računalnikom. Delo je zastavljeno tako, da poleg skupnega dela v računalniški učilnici dijaki sodelujejo tudi izven šole: seminarske naloge opravijo v timu, sami si določijo vodjo in naloge posameznika.

UIP – UPORABA IKT PRI POSLOVANJU
Dijaki se naučijo uporabljati programe za oblikovanje besedil. Poudarek je predvsem na oblikovanju daljših sestavkov. Znajo izdelati elektronsko predstavitev z osnovnimi sestavinami dobre predstavitve. Pri delu s preglednicami se na praktičnih primerih seznanijo z uporabo najrazličnejših izračunov, statističnih obdelav podatkov in grafičnimi ponazoritvami podatkov.

UPN – UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI
Dijak se nauči načrtovanja programov. Pri tem se seznani z gradniki algoritmov. Program se nauči zapisati s pomočjo diagrama poteka  in nato v programskem jeziku java. Pri tem se seznani z izbirnimi in ponavljajočimi stavki, tipi spremenljivk in ostalimi gradniki, potrebnimi za zapis programa. Izdela osnovne programe za operacijski sistem android.

VSO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE STROJNE OPREME
Dijak pridobi znanje o zgradbi in delovanju računalnika. Spozna delovanje posameznih komponent in zna odpravljati napake v delovanju. Zna svetovati in pomagati uporabnikom pri popravilu in nabavi strojne opreme.

VPO – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE PROGRAMSKE OPREME
Dijaki se naučijo nameščati, uporabljati, prilagajati in posodabljati sistemsko in uporabniško programsko opremo, nameščajo gonilnike različnih naprav, prepoznajo programske vsiljivce in načine obrambe pred njimi, poznajo različne vrste licenciranja programske opreme in njihove značilnosti. Naučijo se nameščati različne operacijske sisteme in jih prilagajati potrebam ter odkrivati napake v delovanju.

IEK – IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ
Dijak se spozna z osnovami električnih veličin in njihovo medsebojno povezanostjo.  Spozna zaščitne in varnostne ukrepe pri delu z električnimi napravami. Spozna inštalacije v objektu in različne vezave stikal. Spozna fotometrične veličine in zna s pomočjo poznavanja različnih vrst svetil izbrati ustrezna.

VOS – VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE OMREŽNIH SERVISOV
Dijaki se naučijo upravljati strežniške sisteme in administrirati, prilagajati in zaščititi različne omrežne servise (datotečne, spletne, podatkovne, tiskalniške, imenske …), upravljanja z uporabniki in skupinami, dodeljevanjem pravic in nastavljanjem skupinske politike, nameščanjem in nastavljanjem ogrodja za izvajanje spletnih storitev (spletni strežnik, supb, podpora skriptnim jezikom …). Spoznamo se z večuporabniškim delovnim okoljem, delom na daljavo in možnostmi arhiviranja in obnavljanja podatkov.

NSA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ
Dijaki pri tem modulu izdelujejo in upravljajo spletne strani in spletne portale. Pri tem uporabljajo programske jezike in orodja za izdelovanje dinamičnih spletnih strani, kar vključuje novosti na področju razvoja spletnih aplikacij (HTML, php, CSS, JavaScript …). Spletne portale testirajo in optimizirajo za boljše delovanje. Spoznajo različne storitve interneta, njihovo uporabnost ter varno delo.

PPB – NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV PODATKOVNIH BAZ
Pri tem predmetu dijaki najprej spoznajo značilnosti, prednosti in slabosti uporabe podatkovnih baz ter njihovo vlogo in namen. Glavna pozornost je namenjena relacijskemu podatkovnemu modelu in entitetno relacijskemu (E-R) modelu. Dijaki izdelujejo baze podatkov, ki so namenjena predvsem za manjša podjetja, društva itd. Baze izdelajo s programom Microsoft Access. V tem programu oblikujejo tabele, obrazce, znajo s poizvedbami poiskati podatke, napisati poročila.

OMT – OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO
Dijak se seznani z izrazom multimedija. Seznani se z lastnostmi in uporabo fotografske in videoopreme. Napiše scenarij in izdela tv-oddajo. Pri tem osvoji znanje o zvoku, ozvočenju. Seznani se z izvedbo videokonference.

UIS – UPRAVLJANJE IK SISTEMOV
Učenec se seznani z načini kodiranja pri prenosu podatkov. Spozna se s kriptiranjem (šifriranjem) v zvezi z varnostjo prenosa, raznimi šifrirnimi ključi, digitalnim podpisom. Spozna zakonitosti povezav računalnikov v žična in brezžična omrežja, z nevarnostmi in zaščito pred morebitnimi vdori. Spozna različne elemente aktivne računalniške mreže, kot so modemi, stikala, usmerjevalniki. Učenec spozna različne protokole, povezane s prenosi podatkov po računalniškem omrežju, spozna različne medije za prenos podatkov, kot so koaksialni kabel, UTP, optična vlakna, brezžični prenos … ter njihove zakonitosti in ustrezno opremo.

UPO – UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKO PROGRAMSKO OPREMO
Učenec spozna različne operacijske sisteme, jih zna namestiti in na podlagi potreb in želja strank zna svetovati glede nakupa in namestitve. Pri tem upošteva tudi zmogljivosti oz. zahteve strojne opreme. Nauči se namestiti več operacijskih sistemov na različne particije ter postaviti navidezen računalnik z več sistemi. Spozna kompatibilnost med posameznimi operacijskimi sistemi in ostalo uporabniško ter namensko programsko opremo. Nauči se odkrivati napake, izdelati preslikave vsebine diskov, zna pohitriti računalnik na podlagi optimizacije operacijskega sistema, spozna se z računalniškimi virusi in s tem, kako se spopasti z njimi, seznani se z licenčnimi pogoji posameznih programov oz. programskih paketov, zakonodajo, problemi računalniških odpadkov idr.

NPA – NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH APLIKACIJ
Osnovni namen predmeta je ta, da dijaki razvijajo algoritmično mišljenje. Naučijo se, kako se lotiti reševanja problemov z računalnikom. Spoznajo osnovne pristope, ki se uporabljajo pri analizi problemov, načrtovanju, kodiranju in testiranju računalniških programov. Podrobneje se ukvarjamo z osnovami programskega jezika C++. Spoznajo njegove gradnike, osnovne algoritme in podatkovne strukture ter se naučijo samostojnega pisanja enostavnejših programov v tem jeziku.

RAO – RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE
Dijak bo po končani izvedbi programa znal uporabljati naprave za digitalni zajem fotografij ter uporabljati programsko opremo za delo z rastrskimi in vektorskimi slikami. Pridobil bo najrazličnejše spretnosti pri oblikovanju različnih dokumentov in urejanju predpriprave za tisk. Prav tako bo s pomočjo ustreznih programskih orodij znal  oblikovati spletne strani in ostale dokumente za elektronske medije.