Javno naročilo

25.11.2022 Javno naročilo Storitve čiščenja prostorov Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran z enoto dijaški dom za obdobje treh let

Na podlagi Zakona o javnem naročanju v nadaljevanju (ZJN-3), GEPŠ Piran, Bolniška 11, 6330 Piran,  vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu s to dokumentacijo v z zvezi z oddajo javnega naročila za predmet naročila »STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV GIMNAZIJE, ELEKTRO IN POMORSKE ŠOLE PIRAN Z ENOTAMA DIJAŠKI DOM«

Vsebina in obseg naročila sta razvidna iz prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Naročilo NI razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo ponuditi celoten razpisan obseg storitev čiščenja. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje 36 mesecev s predvidenim pričetkom izvajanja storitev z dnem 2. 1. 2023 do 31. 12. 2026.

Kontaktna oseba naročnika: Borut Butinar, ravnatelj.

Na razpisu lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima veljavno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.

Kontaktna oseba s strani naročnika je ravnatelj Borut Butinar, prof.:

Tel.: 05 671 34 91

E-mail: geps@guest.arnes.si

Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.