PREDSTAVITEV DIJAŠKE SKUPNOSTI GEPŠ Piran

 

Dijaška skupnost (DS) je en izmed mnogih načinov povezovanja dijakov med seboj. Dijaška skupnost GEPŠ Piran je del večje organizacije dijakov Dijaške organizacije Slovenije (DOS). Njen osnovni cilj je skrb za dijake, kar pomeni zastopati interese dijakov, zagotavljati dobre pogoje za šolanje, uveljavljati pravice dijakov, vzpodbujati medsebojno povezovanje in sodelovanje z drugimi organi šole, zagotavljati šolsko demokracijo, enakopravnost in enake možnosti za vse ter vzpodbujati dijake, da postanejo aktivni v civilni družbi.

 

V Dijaško skupnost GEPŠ Piran – enoto Gimnazija Piran in enoto Elektro in pomorska šola Portorož vključeni vsi dijaki na enoti/šoli. Vse aktivnosti vodijo predstavniki razredov, ki sestavljajo dijaški parlament. Ti izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, predstavnika v Šolski sklad in Obalno dijaško skupnost. Vsi člani, vsi dijaki, pa izvolijo predstavnika dijakov v Svet zavoda šole.

Dijaški parlament se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na sejah rešujejo probleme, želijo pa tudi kot skupnost več aktivnosti/dogodkov. Skupaj s profesorji in vodstvom šole iščejo skupne rešitve. Vsak dijak je vabljen, da svoje predloge ali pripombe posreduje svojemu predstavniku razreda, le tako bo dijaški parlament deloval v dobro dijakom na šoli.

 

Mentorici DS: Lorena Štemberger na Gimnaziji Piran in Klavdija Šavle na Elektro in pomorski šoli Portorož

 

Predstavniki dijaške skupnosti: Gimnazija Piran in Elektro in pomorska šola Portorož.