DOMSKA PRAVILA – HIŠNI RED ZA DIJAKE

Domska pravila Dijaškega doma Portorož GEPŠ so usklajena s Pravilnikom o šolskem redu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2018) in s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2018). 

Pravila podrobneje urejajo z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, izrekanje ukrepov za kršitve domskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in drugih delavcev pri uresničevanju določb pravilnika.

•    Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
•    Šolska pravila GEPŠ
•    Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

“Motiti se je človeško, v napaki vztrajati pa bedasto.” latinski rek

Na podlagi 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list št. 30, 27. 4. 2018) in Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018) – ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran določa:

DOMSKA PRAVILA

Splošni pogoji bivanja

1.člen

Za bivanje v dijaškem domu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1.    Status dijaka
2.    Sklenjena nastanitvena pogodba
3.    Pravočasno in redno plačevanje oskrbnine
4.    Spoštovanje zakonsko določenih pravil in domskih pravil

Izhodiščno ceno oskrbnine določi minister na predlog komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih. Z oskrbnino se krijejo stroški za nastanitev in prehrano dijaka v dijaškem domu.

Stroški nastanitve se v času trajanja pouka zaračunavajo za cel mesec, ne glede na dejansko prisotnost v dijaškem domu.
Dijaki so nameščeni v sobe po razporedu, ki je določen na začetku šolskega leta. Kriteriji namestitve so: spol, vzgojna skupina, letnik. Dijak se je dolžan preseliti v drugo sobo zaradi vzgojnega vidika in kadar to zahteva narava dela (npr. popravila).

Dijakom, ki želijo bivati sami v sobi, je to omogočeno, ko je dovolj razpoložljivosti postelj in po presoji vzgojiteljev ter vodstva doma. V tem primeru se k oskrbnini prišteje dodatek za »bivanje sam«.

Vpis in izpis iz doma

2.člen

Postopek vpisa vodi šolska svetovalna služba. Nastanitvena pogodba ureja medsebojne pravice in obveznosti, ceno oskrbnine in način njenega plačevanja. Pogodba je veljavna vsa leta šolanja, zato v novem šolskem letu ni potrebna ponovna prijava. Prijavo začasnega bivališča uredi dijaški dom. Potrdilo lahko starši prevzamejo na kateri koli upravni enoti.

Ob koncu šolskega leta dijaki izpolnijo izstopnico ali izpisnico. Z zaključkom pouka se zaključi tudi bivanje v dijaškem domu. Podaljša se lahko le zaradi opravljanja prakse z vsaj dvo mesečno predhodno uradno prošnjo. Dijaki, ki imajo popravne izpite, se morajo za možnost bivanja v mesecu juniju, juliju in avgustu dogovoriti z recepcijo ali vodjo doma. Dijaki 4. letnika, ki ne bodo opravljali mature v prvem roku, so se dolžni izseliti ob koncu pouka.

Prehrana

3. člen

Prehrano v domu ponuja zunanji izvajalec v skladu z zahtevo zakonodaje za šolsko in domsko prehrano od ponedeljka do petka.
Vedenje v jedilnici naj bo disciplinirano in kulturno. K obrokom se pristopa v primerni obleki in obutvi. Po obroku dijak odnese pladenj s posodo na oddajno mesto – okence. Za sabo mora pustiti urejeno mizo in k mizi primaknjen stol. Odnašanje pribora in posode iz jedilnice ni dovoljeno, razen za bolnike v soglasju z osebjem.

Če dijak ostane zaradi izrednih okoliščin v domu tudi v soboto in nedeljo, se mora najmanj tri dni prej o tem dogovoriti z matičnem vzgojiteljem, starši pa pošljejo pisno potrdilu o prevzemu odgovornosti za dijaka. Dijak takrat nima organizerane prehrane v domu. 

V primeru napovedane celodnevne odsotnosti je možna odjava vseh obrokov in jo je dijak dolžan prijaviti vzgojitelju pravočasno, najpozneje do 18. ure, za naslednji dan.

Odjava posameznih obrokov za celotno šolsko leto ni možna, razen v izjemnih primerih (zdravniško potrdilo). Starši napišejo pisno prošnjo, ki jo obravnava matični vzgojitelj in vodja doma, ob priloženem potrdilu.

Dijaki, ki zaradi šolskih obveznosti ali drugih dejavnosti ne morejo priti v času dogovorjenih obrokov, so dolžni sami poklicati kuhinjo in se dogovoriti, da jim kosilo ali večerjo pustijo ob strani.

HIŠNI RED

4. člen 

Urnik življenja in dela v dijaškem domu

6.30 do 7.00 - Bujenje, umivanje, pospravljanje sobe, zajtrk in odhod v šolo

12.00 do 15.00 - Kosilo (ob petkih do 14.00)

15.00 do 16.00 - Dejavnosti, prosti čas

16.00 do 17.30 - Obvezne učne ure

18.00 do 19.00 - Večerja

19.00 do 21.00 - Prosti čas in organizirane dejavnosti

21.00 do 21.15 - Dijaki so v dijaškem domu, čas za umivanje in priprave na spanje, popis prisotnosti

22.00 do 6.00 - Spanje

Med učnimi urami ter med 22.00 in 6.00 mora biti v domu mir in tišina. Ob vseh urah dneva je prepovedana neprimerna raba akustičnih in drugih naprav, s katerimi bi povzročali hrup in vznemirjali stanovalce tako v domu kot v soseski. Vzgojitelj ali nočni varnostnik imata pravico take naprave zaseči.

Prihodi v dom in izhodi iz doma

5. člen

V dom se dijaki vračajo v nedeljo oz. en dan pred pričetkom šolskih obveznosti med 18.00 in 21.00. Starši so dolžni vzgojitelja ob nedeljah obvestiti do 20. ure o morebitnem kasnejšem prihodu ali odsotnosti. Vsi tisti, ki imajo ugodne prometne zveze, se lahko vrnejo v dom tudi ob ponedeljkih zjutraj oziroma isti dan, ko se pričnejo obveznosti v šoli.

V kraj stalnega bivališča se dijaki vračajo v petek oz. zadnji dan pouka pred nastopom prostega dne, najkasneje do 14. ure. Ob 14.00 se zaklenejo trakti. Dijaki lahko prevoz počakajo v avli dijaškega doma.

Pred odhodom domov (ob petkih, pred počitnicami itd.) dijaki zapustijo sobo urejeno, odnesejo vse smeti, spustijo rolete, zaprejo okna in izključijo vse električne naprave.

Če namerava dijak med delovnim tednom domov, morajo starši to predhodno osebno sli pisno ali sporočiti vzgojitelju.  

Dijak mora javiti vsako odsotnost iz dijaškega doma, razen ko je prisoten pri pouku oziroma pri šolskih obveznostih in aktivnostih.
Večerni izhodi dijakov so do 21. ure. Poznejši prihod v dom je po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem dovoljen tistim dijakom, ki sodelujejo v dejavnostih izven doma, in sicer s pisnim obvestilom staršev (e-pošta, sms), potrdilom kluba ali organizerane organizacije ter odobritvijo vzgojitelja. Za dijake prvega letnika odsvetujemo nočne izhode.  Dovoljenje vzgojitelja za podaljšan izhod (za obisk gledališke predstave, kina, koncerta) lahko dobijo dijaki višjih letnikov do 23.00. Ob prihodu se javijo nočnemu varnostniku.

Dijaki izjemoma ostanejo v domu ob koncu tedna, če imajo šolske oz. športne obveznosti, vendar samo v soglasju z vzgojiteljem, vodstvom doma, s soglasjem staršev, s predhodno najavo najkasneje v sredo do 18.00. Za dijake, ki zaradi obveznosti ostanejo v domu ob koncu tedna, veljajo enaka pravila kot med delovnim tednom. S soglasjem staršem so taki dijaki v domu na lastno odgovornost. Obrokov nimajo organizeranih. 

V času bivanja v dijaškem domu so odhodi iz Portoroža/občine dovoljeni le s soglasjem staršev in matičnega vzgojitelja.
Dijaški dom dijakom, ki v dom prihajajo z avtomobili, zaradi pomanjkanja parkirnih mest ne omogoča parkiranja oziroma najema parkirišča, prav tako ne odgovarja za dijake, ki se v svojem prostem času vozijo z avtomobili.

Učne ure

6. člen

Za vse dijake so vsakodnevno organizirane učne ure kot obvezna oblika priprav za pouk. Učenje poteka v učilnicah in v sobah v skladu z dejavniki uspešnega učenja oziroma v učilnici za dijake prvih letnikov ter v sobah za dijake višjih letnikov. Ob slabšem učnem uspehu se tudi dijaki višjih letnikov učijo v učilnici.  Če vzgojitelj ugotovi neresen odnos do učnega dela v sobi, se mora dijak udeležiti učnih ur v skupnem prostoru pod neposrednim nadzorom vzgojitelja.

V času učnih ur je v vseh prostorih doma tišina. V tem času in v času od 22.00 do 6.00 ni dovoljeno gledanje TV (razen v izjemnih primerih) in delo z računalnikom.

Prisotnost pri učnih urah je obvezna za vse dijake, spremljajo jo vzgojitelji v posebni evidenci.

Od organiziranih priprav na šolo je dijak lahko odsoten le zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih razlogov. To pravilo velja za vse dijake, tudi polnoletne. Opravičilo za odsotnost od učnih ur mora biti pisno. Ker so priprave za šolo prednostna naloga, se dijakom v času obveznih učnih ur le izjemoma dovoljuje udejstvovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih.

Sobna pravila

7. člen

Soba mora biti vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe in predprostora so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce. Dijaki najmanj enkrat tedensko oziroma po potrebi sami odnašajo smeti iz sob, kopalnic in traktov. Obvezno to storijo ob petkih oziroma pred daljšo odsotnostjo (počitnice).

Vsak dijak je dolžan vzdrževati ustrezno osebno higieno (vsakodnevno tuširanje) ter higieno obleke in obutve.

Enkrat tedensko je obvezno temeljito generalno čiščenje sob. Dijaki dnevno urejajo postelje na dogovorjeni način. Če spalnice in bivalne enote niso v redu očiščene, lahko vzgojitelj, čistilka ali vodja doma odredi, da se očistijo na stroške stanovalcev sobe oziroma enote, ki so določeni v ceniku. 

Dijaki čistijo okolico doma po tedenskem razporedu in sodelujejo v akcijah čiščenja in urejanja dijaškega doma.
V domu niso dovoljeni hišni ljubljenčki. 

Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti stanje kot ob prihodu.
Vsako okvaro v sobi, predprostoru ali sanitarijah stanovalci takoj javijo vzgojitelju, ki jo vpiše v dnevnik okvar. Če tega ne storijo, nastalo škodo poravnajo sami, enako tudi, če škodo povzročijo namerno.

Obiski

8. člen

Vstop v dom je dovoljen le dijakom, ki so v njem nastanjeni. Po dogovoru z vzgojiteljem lahko dijake obiskujejo starši ali skrbniki, ostali člani njegove družine ter sošolci in prijatelji. Vsak obiskovalec se mora ob prihodu najaviti vzgojitelju. Če dijaki ostanejo zaradi obveznosti v domu med koncem tedna, ne morejo sprejemati obiskov.

V času pouka ali odsotnosti vzgojitelja obiski niso dovoljeni.

Med 20. uro zvečer in v dopoldanskem času, do 14.30 obiski niso dovoljeni. 

Fantje morajo vedno obvezno prositi za dovoljenje vzgojiteljev, če gredo lahko v dekliško sobo, prav tako dekleta, če bi šla k fantom.

Varnost

9. člen

Za vse predmete, ki jih dijaki prinašajo v dom (telefoni, računalniki, zvočniki, TV sprejemniki ipd.), dom ne odgovarja. Ravno tako ne moremo odgovarjati za vse osebne predmete posameznega dijaka (denar, nakit, ure, toaletne potrebščine ipd.). Dijakom odsvetujemo hranjenje večje količine denarja v sobi. Za varnost inventarja v sobi in osebnih predmetov mora poskrbeti vsak dijak z vestnim zaklepanjem vrat. V kolikor ključ izgubi, javi vzgojitelju, da mu priskrbi novega. V domu je strogo prepovedano kajenje in pitje alkohola.

Dijak ne sme posedovati, niti uporabljati ključev domskih prostorov, za katere ni pooblaščen.

Dijaki morajo prispevati k varnosti tako, da v dom ne vodijo neprijavljenih zunanjih obiskovalcev, razen ob pogojih, ki jih določajo ta pravila. 

Vsi zaposleni in stanovalci doma so dolžni ravnati samozaščitno in sporočati o nevarnostih ter neustreznih ravnanjih posameznikov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi.

V nočnem času skrbi za varnost dijakov, red in mir v domu nočni varnostnik, ob nedeljah dijake pričaka dežurni vzgojitelj. Nočni varnostnik ob kršitvi reda lahko izreče opozorilo in kršitelja zapiše v dnevnik.

Varnost v domu je zagotovljena tudi s sistemom magnetne pristopne kontrole in z videonadzorom vhoda ter nekaterih skupnih prostorov. 

Dijaki, ki se ne udeležijo organiziranih dejavnosti izven doma, ostajajo v domu na lastno odgovornost.

Dežurstvo

10. člen

Za urejenost skupnih prostorov in domske okolice je v domu organizirano dežurstvo dijakov, ki poteka najmanj enkrat tedensko. Razpored dežurstev pripravi vzgojitelj.

V popoldanskem času je ob glavnem vhodu dežurni dijak.

Zdravstveno varstvo

11. člen

Odgovornost staršev je, da vzgojitelja seznanjajo z zdravstvenimi težavami svojega otroka.

Če dijak zboli, se mora prijaviti na recepciji doma ali vzgojitelju pred uro odhoda v šolo. To lahko stori osebno ali pa zaprosi sostanovalca ali drugega dijaka, da to stori v njegovem imenu. Vzgojitelj ali vodja doma po presoji (v izjemnih primerih drug delavec doma) napoti dijaka k zdravniku, v šolo ali domov, če gre za dolgotrajnejšo bolezen.

V primeru možne prenosljive okužbe (virusna obolenja idr.) vzgojitelj napoti dijaka v domačo oskrbo. V tem primeru so starši dolžni priti po dijaka v roku 12 ur od naznanila težave ali zanj organizirati prevoz.

Dom ne prevzema obveznosti za prevoze v času bolezni in poškodb. Vzgojitelj pelje dijaka k zdravniku samo v nujnih primerih in ko lahko zapusti dijaški dom, ne da bi bila s tem ogrožena varnost ostalih dijakov. V takem primeru vzgojitelj pokliče reševalno vozilo ali taksi službo. O bolezni ali dogodku obvesti tudi starše.

Dijak lahko zaradi blažjih zdravstvenih težav ostane v dijaškem domu največ 1 dan. V kolikor se zdravstveno stanje po enem dnevu ne izboljša, je dijak dolžan obiskati zdravnika.

Dijaki morajo imeti ob vpisu v dijaški dom urejeno zdravstveno zavarovanje in pri sebi zdravstveno izkaznico ali dokument, s katerim lahko dostopajo do zdravstvenih storitev.

Prostočasne dejavnosti

12. člen

V času, ko ni organiziranega učenja, pouka ali različnih aktivnosti v šoli, so v domu organizirane različne dejavnosti – prosti čas, sestanki, delo po načrtu vzgojiteljev, vzgojnih skupin in doma. Priporočljivo je, da se dijak udeleži vsaj ene v domu organizirane dejavnosti na dan. V skladu s tem lahko ob koncu šolskega leta prejme potrdilo o opravljenih OIV urah.

Dijaki lahko uporabljajo domske prostore in zunanje površine v skladu z namenom; pri tem morajo varovati domsko premoženje pred okvarami in poškodbami in zapustiti prostore urejene in očiščene. Enako velja za zunanja igrišča. 

Učilnice, dijaška in klubska soba, trim kabinet in čajne kuhinje se lahko uporabljajo do 21.00 ure.

Pravice in dolžnosti

13. člen

Pravice

Dijak ima v dijaškem domu pravico do:

 • uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu normativi in standardi bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili,
 • prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave,
 • zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
 • uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju,
 • nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje v skladu z normativi in standardi bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili,
 • delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih,
 • udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih,
 • pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim,
 • varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
 • pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja in spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah, splošnimi pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi vrednotami.

14. člen

Dolžnosti

 • da upoštevajo določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih in hišni red dijaškega doma,
 • redno obiskovanje pouka in izpolnjevanje vseh šolskih obveznosti ter redno in pravočasno obiskovanje učnih ur in drugih oblik organiziranega dela v domu,
 • primernost medsebojnih odnosov – spoštovanje temeljnih človekovih pravic, priznavanje in upoštevanje različnosti in strpnosti do drugačnosti,
 • sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem delu v dijaškem domu,
 • skrb za lastno zdravje in oblikovanje zdravega življenjskega sloga,
 • ne ogrožanje in varovanje zdravja drugih,
 • varovanje domskega inventarja in preprečevanje škode,
 • skrb za urejenost dijaškega doma in njegove okolice,
 • skrb za red in čistočo v domskih prostorih,
 • kulturno in prijazno vedenje do drugih dijakov, delavcev dijaškega doma in obiskovalcev,
 • upoštevanje navodil vzgojiteljev in drugih delavcev dijaškega doma,
 • dijaki so dolžni s svojim vedenjem prispevati k ugledu dijaškega doma tako v dijaškem domu kot izven njega,
 • da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo,
 • tuji dijaki morajo imeti ob vstopu v dijaški dom potrdilo, da so pričeli postopek pridobivanja vize in zdravstveno zavarovanje.

15. člen

1.    B) Pravice in dolžnosti staršev

 • izvrševati nastanitveno pogodbo dijaka,
 • spremljati dijakovo bivanje in sodelovati pri vzgojni obravnavi,
 • obvestiti dijaški dom o zadevah, ki so pomembne za vzgojno-izobraževalno delo, dijakovo varnost in zdravje oziroma o spremembi podatkov, relevantnih za dijakovo bivanje v dijaškem domu, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe.

16. člen

1.    C) Pravice in dolžnosti dijaškega doma

 • zagotavljati nastanitev, prehrano in vzgojno izobraževalno delo z dijaki v času bivanja v njem,
 • sodelovati s šolo, v kateri se dijak izobražuje in starši dijaka in drugimi, za vzgojno-izobraževalno delo pomembnimi institucijami.

UKREPI IN PREPOVEDI

17. člen

Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za opustitev dolžnosti ter kršitev pravil in prepovedi, določenih v pravilniku, na podlagi katerega so sprejeta ta domska pravila.

Strogo je prepovedano (kršitve): 

 • vsakršno nasilje, psihično, fizično in spolno,
 • izvajanje nedovoljenih ali nasilnih načinov uvajanja novincev,
 • kršenje protipožarnega reda – priklapljanje likalnikov, kuhalnikov, grelnih naprav (grelcev za čaje, toasterjev ipd.) ter drugih predmetov, s katerimi bi ogrožali varnost in zdravje,
 • lepljenje nalepk, vrezovanje po zidovih in opremi doma,
 • odmetavanje smeti ali zlivanje tekočin skozi okna in čez balkone,
 • prinašanje, posedovanje, hranjenje in uživanje alkohola in ostalih drog,
 • prihajanje v dom in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
 • ogrožanje varnosti in zdravja sebe in drugih,
 • onesnaževanje in uničevanje žive in nežive narave v okolico doma,
 • kakršnokoli dejanje oz. opustitve dejanj, ki povzročajo materialno ali nematerialno škodo sebi ali drugim oz. ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje, med drugim tatvine,
 • odnašanje drobnega inventarja in drugih sredstev iz za to določenih prostorov,
 • prenočevanje v drugih sobah brez dovoljenja vzgojitelja,
 • nenapovedani obiski ali prenočevanje oseb izven dijaškega doma,
 • ostajanje čez vikendi v dijaškem domu brez dovoljenja vzgojitelja,
 • prenočevanje ali nočna odsotnost zunaj dijaškega doma brez dovoljenja staršev in vednosti vzgojitelja,
 • prenočevanje gostov (staršev) brez predhodne prijave,
 • kajenje v vseh prostorih dijaškega doma in okolici, kjer to ni določeno,
 • vdiranje v zasebnost dijakov ali drugih oseb, vsako fotografiranje ali snemanje oseb brez njihove privolitve ter shranjevanje, objavljanje in posredovanje slikovnega oziroma videomateriala.

Vzgojni ukrepi

18. člen

Dijaku se lahko izreče alternativni vzgojni ukrep, prvi ali drugi opomin vzgojitelja, prvi ali drugi ukor vzgojitelja, ukor ravnatelja ali ukrep pogojne izključitve oziroma trajne izključitve iz dijaškega doma.

Uvedba in vodenje postopka vzgojnega ukrepanja poteka v skladu z 31., 32. in 33. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (2018). Za vodenje postopkov in izrekanje opominov in ukorov so pristojni strokovni delavci dijaškega doma.

Alternativni vzgojni ukrepi

19. člen

Vzgojitelj lahko za lažje in nekatere težje kršitve dijaku izda alternativni ukrep, s katerim se mora dijak strinjati (to potrdi s podpisom na sklep o alternativnem ukrepu). Alternativni ukrepi so lahko: mediacija med dvema sprtima stranema, družbeno koristno delo (npr. urejanje okolice, čiščenje okolice, okrasitev doma, vodenje domske prireditve, dodatno dežurstvo, dodatne naloge po navodilu vzgojitelja, …) ipd.

Izključitev iz doma

20. člen

Izključitev iz doma se lahko izreče za najtežje kršitve. O njej na predlog vzgojiteljev odloča ravnatelj. Izključitev traja do konca šolskega leta, če pa je bil ukrep izrečen mesec dni ali manj pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, lahko izključitev traja še največ do konca naslednjega šolskega leta.

Dijak je lahko izključen zaradi naslednjih kršitev:

 • ogrožanje lastnega življenja in zdravja ali zdravja in življenja drugih, ki ima ali bi lahko imelo za posledico težjo telesno ali duševno poškodbo;
 • posedovanje predmetov, sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje;
 • povzročitev večje materialne škode;
 • posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog in alkohola;
 • prisotnost pod vplivom alkohola in prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali prepovedanih drog,
 • brez dovoljenja prenočevanje zunaj doma ali brezdovoljenja prenočevanje zunanjega obiskovalca v dijaškem domu.

Izključitev iz doma se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem obdobju, ki lahko traja največ eno leto, ne stori nobene od zgoraj navedenih kršitev. Če dijak v pogojnem obdobju stori tako kršitev, se pogojna izključitev takoj prekliče.

Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj

21. člen

Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo domska dijaška skupnost in strokovni delavci dijaškega doma.

Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega, kadar to prispeva k ugledu doma, dobi pohvalo, nagrado, ali drugo priznanje.

Dijaki so lahko pohvaljeni in nagrajeni v naslednjih primerih: 

 • za aktivno in prizadevno delo v skupini in v domu, za pozitiven vpliv na druge dijake,
 • za izredne aktivnosti in ustvarjalnost v interesnih dejavnostih in organih domske skupnosti,
 • za sodelovanje pri nalogah in delih, ki jih organizirajo organi domske skupnosti ali če to zahteva trenutna situacija v domu,
 • za sodelovanje pri uresničevanju vzgojnega in delovnega programa doma (prireditve, tekmovanja, druge aktivnosti),
 • za uspešno in posebej prizadevno opravljanje delovnih dolžnosti, vzorno izvajanje hišnega reda,
 • za posebno viden napredek v vedenju ali v učnem uspehu dijaka,
 • za razvijanje kakovostnih odnosov, za pomoč vrstnikom pri učenju in v stiskah in za druge oblike prostovoljne pomoči,
 • za prostovoljno sodelovanje pri prizadevanju za čim boljše higiensko stanje v domu,
 • za vzorno urejeno sobo,
 • za skrben odnos do domskega premoženja,
 • za prispevek k ugledu doma z nastopi na javnih prireditvah in tekmovanjih, ipd.

Pohvaljeni ali nagrajeni so lahko posamezniki, manjše skupine (sobni kolektivi, komisije, organi DS ali drugi, interesne skupine, priložnostne skupine), vzgojna skupina.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov

22. člen

Pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov dijaka in njegovo zasebnost v skladu s predpisi.

Strokovni delavci oziroma druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih pristojnosti oziroma nalog, v skladu z vzgojnim programom oziroma drugimi dejavnostmi doma, vstopajo v sobo dijaka, ob upoštevanju dijakove zasebnosti. 

Druge osebe oziroma obiskovalci lahko z vednostjo vzgojitelja vstopijo v dijakovo sobo le, če dijak dovoli. Če je v sobi več dijakov, se morajo z vstopom v sobo strinjati vsi.

Obveščanje

23. člen

Obveščanje dijakov poteka osebno, preko obvestil na oglasnih tablah in TV, telefonsko in po e-pošti, na spletni strani.

Pogoji bivanja za druge osebe

24. člen

Če v dijaškem domu prenočujejo oziroma bivajo tudi druge osebe, se bivanje podredi pravilom, ki veljajo za dijake.

Bivanje študentov in turistov v Dijaškem domu Portorož GEPŠ urejajo Pravila – hišni red bivanja za študente oz. Pravila – hišni red bivanja za turiste, objavljena na spletni strani dijaškega doma.

Končne določbe

Z dnem uveljavitve teh domskih pravil prenehajo veljati predhodna pravila z dne 1. 10. 2016.

Št.: 020-15/2019/2

Piran, 21. 3. 2019

Ravnatelj:
Borut Butinar, prof.