Mornar motorist

K strokovnemu izpitu za pridobitev naziva "Mornar - motorist" lahko pristopi kandidat:

  • - star najmanj 18 let
  • - s končano najmanj osnovno šolo
  • - ki ima kot član posadke najmanj eno leto plovne dobe na ladji ali
  • - ima najmanj 3 leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna

Strokovni del izpitnega programa o nazivu "Mornar - motorist" obsega naslednje predmete:

- navigacija (ustno in praktično): uporaba kompasa, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje, plovba v vseh vremenskih razmerah, način opravljanja straže v krovni službi,

- pomorstvo (ustno): čolni in ladje, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, osnove stabilnosti ladje, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, manevriranje z ladjo, privezovanje, organizacija protipožarne zaščite, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil,

- izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit,

- ladijski postroji (ustno in praktično): vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo,

- varstveni ukrepi (ustno in praktično): tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovilu,

- osnove meteorologije (ustno): osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla.

Po opravljenem izpitu kandidat pridobi pooblastilo o nazivu "Mornar - motorist" s katerim sme:

  • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''plovba po Jadranskem morju'',
  • poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''nacionalna plovba'' in
  • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja v meji plovbe ''nacionalna plovba''.

Pooblastilo o nazivu "Mornar - motorist velja neomejeno. 

MM