ŠOLSKI SKLAD

Šola je ustanovila šolski sklad kot dodaten vir financiranja dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, se ne financirajo iz javnih sredstev.

Upravni odbor:

Sestavljajo ga predsednik in šest članov.

- trije predstavniki zaposlenih: Ada Goljuf, Klavdija Šavle, Darko Zamuda

- dva predstavnika staršev: Tajib Mašić, Željko Planinšič

- dva predstavnika dijakov: Lea Nabergoj, Ilan Toromanović

Namen šolskega sklada je:

- pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

- sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov zavoda,

- sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,

- sofinanciranje razvojno-raziskovalne dejavnosti dijakov,

- sofinanciranje dejavnosti socialno ogroženim dijakom,

- sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, se ne financirajo iz javnih sredstev,

sofinanciranje udeležbe dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Sklad pridobiva sredstva iz

- prispevkov staršev,

- donacij in sponzorstev,

- drugih virov

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI –NPB19

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/135-clen-solski-skladi

Predsednica upravnega odbora je profesorica Klavdija Šavle, na katero se lahko obrnete, v kolikor imate vprašanja v zvezi s sredstvi.