Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.1. Naziv zavoda, ki izdaja katalog

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Bolniška 11, 6330 Piran
T: 05 6713 490
E: geps@ guest.arnes.si

1.2. Odgovorna uradna oseba

prof. Borut Butinar, ravnatelj

1.3. Datum prve izdelave kataloga

25. 05. 2021

1.4. Datum zadnje spremembe

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

2. 1. ORGANIGRAM OZ. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

2.1.1.Kratek opis delovnega področja zavoda

S sklepom vlade št.: 01403-35/2012/7 z dne 12. 12. 2012 postane 2. 1. 2013 javni vzgojno-izobraževalni zavod »Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano« pravni naslednik dveh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer:

a) javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Piran - Ginnasio Pirano«, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Piran« (št. 022-04/93-8/5-8 z dne 29. aprila 1993);

b) javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož - Centro di Formazione e Istruzione Nautica e Professionale Portorose«, ki je bil pravni naslednik dveh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja pomorska šola«, in javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Portorož - Casa dello studente Portorose«, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Portorož - Casa dello studente Portorose« (št. 022-01/92-5/4-8 z dne 13. februarja 1992).

S tem sklepom se javni vzgojno-izobraževalni zavod »Gimnazija Piran - Ginnasio Pirano« in javni vzgojno-izobraževalni zavod »Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož-Centro di Formazione e Istruzione Nautica e Professionale Portorose« združita v en enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod »Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano«.

Skrajšano ime zavoda je: GEPŠ Piran - GINE Pirano. Sedež zavoda je v Piranu. Poslovni naslov je: Bolniška ulica 11, Piran. Šola posluje tudi na naslovih: Pot pomorščakov 4, Portorož, Sončna pot 20, Portorož (Dijaški dom) in Kidričevo nabrežje 4 (Akvarij Piran).

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

- 1/55.900 - dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,

- P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,

- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,

- R/91.011 - dejavnost knjižnic.

- R/91.040 – dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

Druge dejavnosti zavoda so še:

A 03.110 - Morsko ribištvo,

G 47.190 - Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

G 47.890 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,

H 50.100 - Pomorski potniški promet,

H 50.200 - Pomorski tovorni promet,

H 50.300 - Potniški promet po celinskih vodah,

H 50.400 - Tovorni promet po celinskih vodah,

I 55.201 - Počitniški domovi in letovišča,

I 55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča,

I 56.101 - Restavracije in gostilne,

I 56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati,

I 56.103 - Slaščičarne in kavarne,

I 56.104 - Začasni gostinski obrati,

I 56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi,

I 56.290 - Druga oskrba z jedmi,

I 56.300 - Strežba pijač,

J 62.010 - Računalniško programiranje,

L 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,

M 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,

M 70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,

M 72.190 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, M 72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,

N 77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,

N 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

N 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

P 85.410 - Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,

P 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

P 85.520 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

P 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

P 85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje,

R 90.010 - Umetniško uprizarjanje,

R 90.020 - Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,

R 90.030 - Umetniško ustvarjanje,

R 90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

R 91.040 - Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,

R 93.130 - Obratovanje fitnes objektov,

R 93.190 - Druge športne dejavnosti,

R 93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,

S 96.010- Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Zaradi racionalnejše in bolj učinkovite organizacije dela in izkoristka prostorskih in kadrovskih zmogljivosti ter vrste programov je šola organizirana v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

NOE Gimnazija Piran, Bolniška 11, 6330 PiranNOE Elektro in pomorska šola Portorož, Pot pomorščakov 4, 6320 PortorožNOE Dijaški in študentski dom Portorož, Sončna pot 20, 6320 PortorožNOE Akvarij Piran, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran

Delovanje šole temelji na ZOFI, Zakonu o gimnazijah in Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po programih:

Splošna gimnazija, Elektrotehnik (elektronik),Plovbni tehnik, Logistični tehnik, Tehnik računalništva, Maturitetni tečaj.

2.1.3. Organi zavoda

Svet šole: Predsednica Gina Gržinič

Ravnatelj: Borut Butinar

Svet staršev: Nataša Gržinič

Učiteljski zbor: Učiteljski zbor NOE Gimnazija Piran, Učiteljski zbor Elektro in pomorske šole Portorož

Razredniki: Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

2.1.4. Razredniki po oddelkih v šolskem letu 2023/2024:

RazredRazrednik
1.ASonja Mikolj Zabukovec
1.BAda Goljuf
1.CŠpela Gec Rožman
1. EEVesna Hribar
1.PLLukin Darinka
1. TRMateja Androjna
1.LTAUgrin Knap Kristina
1.LTBKaterina Koprivec
2.AŠpela Povše Pistotnik
2.BNtaša Horvat
2.CIrena Remec
2. EEKlavdija Šavle
2.PLGoran Topić
2.LTGorazd Lah
3.AGina Gržinič
3.BNadja Jukić
3. EEDejan Vodopija
3.PLMatija Primožič
3.LTUrška Slavec
4.AAlenka Ceglar
4.BEva Slekovec
4. EEMatjaž Kocjančič
4.PLTimothy Šuc

2.1.5. Oddelčni učiteljski zbor:
Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

2.1.6. Strokovni aktivi:
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.

 • Aktiv učiteljev slovenščine
 • Aktiv učiteljev matematike
 • Aktiv učiteljev angleščine
 • Aktiv učiteljev tujih jezikov
 • Aktiv učiteljev družboslovja
 • Aktiv učiteljev naravoslovja
 • Aktiv učiteljev športne vzgoje
 • Aktiv učiteljev strokovnih predmetov elektrotehnike
 • Aktiv učiteljev strokovnih predmetov v pomorstvu

2.2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Borut Butinar, ravnatelj; telefon: 041 887 199, 05 6713 491, 05 6713 250, e naslov: : gepa@guest.arnes.si, borut.butinar@guest.arnes.si

2.3. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

2.3.1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

2.3.2. Druge povezave na državne registre:

2.3.3. Sprejeti strateški in programski dokumenti ter povezave 

 • Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto: 
 • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto: 
 • Finančni načrt za posamezno koledarsko leto:  
 • Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto:  

2.3.4. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih zavod vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom 

 • Vpis dijakov v 1. letnik
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis dijakov iz drugih šol
 • Prešolanje dijakov na druge šole
 • Obravnave dijakov v šolski svetovalni službi
 • Seznam izdanih potrdil o izvajanju izobraževanja za pridobitev pooblastil

2.3.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod razpolaga

Zavod z njimi ne razpolaga.

2.3.6. Seznam  drugih informativnih zbirk

Zavod nima drugih zbirk. 

2.3.7 Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 

 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti GEPŠ
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Poslovnik o delu Šolskega sklada
 • Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov GEPŠ Piran
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja, NOE Elektro in pomorska šola
 • Šolska pravila
 • Pravila o šolski prehrani
 • Navodila za izvajanje pravil o letnem dopustu
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbingu) in drugih prepovedanih dejanjih zoper zaposlene ter za odpravo njihovih posledic
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja, NOE Gimnazija
 • Poslovnik za delo sveta staršev
 • Načrt varovanja za NOE ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA Portorož
 • Načrt varovanja za NOE Gimnazija Piran
 • Pravilnik o doprinosu ur zaposlenih v Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran
 • Načrt varovanja za NOE AKVARIJ PIRAN
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
 • Obvezna navodila za izvedbo športnih, kulturnih, naravoslovnih in drugih dejavnosti, ki se izvajajo pod okriljem GEPŠ Piran
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora
 • Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šol
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o pohvalah, nagradah in priznanjih
 • Pravilnik o obveznostih in prilagoditvah izobraževanja dijakov – športnikov
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Pravila bivanja in hišni red za študente
 • Urnik
 • Šolska publikacija
 • Ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva

3. DOSTOPNOST KATALOGA 

 • V fizični obliki: Bolniška 11, 63330 Piran, v tajništvu zavoda od 7. do 13. ure
 • v času šolskih počitnic so uradne ure posebej najavljene na šolski spletni strani.   

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA JAVNIH INFORMACIJ (17. člen Uredbe, Ur. list RS, št 24/16) 

Šola lahko prosilcu za informacije javnega značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku: 

 • izpis iz uradne evidence 20,00 eur
 • fotokopije za zunanje izvajalce/kos 0,20 eur
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) 

5.1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Ravnatelj Borut Butinar, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, 05 6713 490, geps@guest.arnes.si 

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov: Borut Butinar, geps@guest.arnes.si 

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov: Nadja Šuligoj Kunilo, nadja.kunilo@gimng.si

5.2.POLITIKA ZASEBNOSTI

Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ali Zakona o gimnazijah v naših evidencah zbiramo in shranjujemo:

 • tvoje ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, prebivališče, telefonska številka in elektronski naslov ter

 • katero šolo in program si obiskoval, preden si se vpisal k nam, katere tuje jezike si se učil v osnovni šoli, kakšne so bile tvoje ocene, če si mogoče kdaj že ponavljal letnik ali obiskoval katero drugo srednjo šolo ter

 • podatki o tvojih starših/skrbnikih: osebno ime, prebivališče, telefonska in davčna številka ter elektronski naslov.

S KAKŠNIM NAMENOM ZBIRATE IN HRANITE TE MOJE PODATKE?

Omenjene podatke potrebujemo zaradi izvajanja učnega procesa, napredovanja, zaključka šolanja ter z namenom komunikacije s tvojimi starši/skrbniki.

KOMU BOSTE POSREDOVALI PODATKE?

Podatki se hranijo v evidencah šole, posredujemo pa jih Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, drugim pa le, če imajo utemeljen razlog na podlagi zakona, recimo sodišču.

ZAKAJ SEM TOREJ DOBIL JAZ IN MOJI STARŠI/SKRBNIKI ZA PODPISAT ŠE IZJAVO, DA SE STRINJAM, DA ME FOTOGRAFIRATE, SNEMATE?

Za te osebne podatke potrebujemo tvojo privolitev, s katero se strinjaš s tem, ter da te podatke hranimo in uporabimo za namen, ki je naveden na izjavi in samo za toliko časa, kot je navedeno. Po tem času pa podatke izbrišemo.

KAJ PA ČE SI PREMISLIM?

Seveda je to tvoja pravica, pravica do preklica in v tem primeru nas obvestiš in podatke, ki smo jih uporabljali s tvojo privolitvijo, bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 30 dni izbrisali.

ALI LAHKO ZAHTEVAM IZBRIS TUDI DRUGIH PODATKOV, KI JIH HRANITE NA PODLAGI ZAKONA?

Ne, izbrisa teh podatkov ne moreš zahtevati, saj jih šola o tebi mora hraniti.

OPAZIL SEM, DA SO PODATKI NAPAČNI, KAJ LAHKO NAREDIM?

V tem primeru imaš pravico zahtevati popravek osebnih podatkov. Svojo zahtevo nasloviš na šolo in brez odlašanja, najkasneje v roku 30 dni, bomo te podatke popravili.

KAJ PA ČE IMAM V ŠOLI KAKŠNE TEŽAVE IN POTREBUJEM POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE? SE TUDI V TEM PRIMERU TO KAM ZAPIŠE IN KOMU POSREDUJE?

Svetovalna služba zbira podatke o tebi le v soglasju s tabo in tvojimi starši/skrbniki, če si še mladoleten. Če pa si v družini ogrožen in te je treba zavarovati, pa zadostuje tudi samo tvoje soglasje.

Seveda pa so svetovalni delavci dolžni podatke varovati kot poklicno skrivnost in jih ne smejo posredovati naprej brez tvoje vednosti, in še to običajno le s tvojo privolitvijo. Te podatke morajo varovati tudi učitelji, ki so jim bili podatki posredovani z namenom, da ti omogočijo bolj uspešno šolanje. Izjema je le v primeru, da te je potrebno zaščititi, recimo pred nasiljem.

KAJ PA »TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJO« OZ. VODENJE ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA?

Za zbiranje podatkov in vodenje evidence o tvojih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (telesna višina, teža, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost) športni pedagog potrebuje tvojo soglasje. V kolikor se ne strinjaš s tem, se teh podatkov o tebi ne bo zbiralo.

ZANIMA ME, KATERE OSEBNE PODATKE ŠOLA ZBIRA IN HRANI O MENI. LAHKO TO IZVEM?

Lahko. To imenujemo pravica do vpogleda. Kadarkoli imaš pravico, da ti oz. tvoji starši/skrbniki, če si še mladoleten, zahtevate vpogled v tvoje osebne podatke.

Več informacij je dostopnih na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

KAM SE OBRNEM, ČE POTREBUJEM DODATNE INFORMACIJE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV OZ. ČE UGOTOVIM, DA SO KRŠENE MOJE PRAVICE?

V tem primeru se lahko obrneš na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov geps@guest.arnes.si

V primeru, da ne dobiš zadovoljivega odgovora, oz. se problem ne razreši pa se lahko obrneš tudi na pisarno informacijskega pooblaščenca.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Število vpisanih dijakov
 • Število maturantov
 • Število zaposlenih
 • Potrditev avtentičnosti spričeval
 • Šolski koledar