Predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK – GIMNAZIJA

PREDMETI

1. LETNIK
št. ur

2. LETNIK
št. ur

3. LETNIK
št. ur

4. LETNIK
št. ur

SKUPNO
št. ur

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Italijanščina

105

105

105

105

420

420

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

70

70

70

280

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Glasba

52

 

 

 

52+18*

 

Likovna umetnost

52

 

 

 

52+18*

 

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija

70

70

70

 

210

315

Kemija

70

70

70

 

210

315

Fizika

70

70

70

 

210

315

Psihologija **

 

 

70

 

70

280

Sociologija **

 

70

 

 

70

280

Filozofija

 

 

 

70

70

280

Informatika

70

 

 

 

70

280

II - Izbirni predmeti

 

70-140

70-140

280-420

490-630

 

Tretji tuji jezik (NEM, FRA, ŠPA)

 

105

105

 

210

 

Slovenski jezik

 

 

35

35

 

 

Matematika

 

 

 

35

 

 

III – Druge oblike vzgojno - izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

Skupaj (I+II+III) 

1209

1175-1245

1175-1245

1045-1185

4674-4814

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa:

Dijaki se učijo en tuji jezik in italijanščino kot drugi jezik.

Dijaki pri tretjem tujem jeziku lahko izbirajo med nemščino, francoščino ali španščino.

Dijaki, ki so osnovno šolo obiskovali na narodno mešanem območju, nadaljujejo učenje italijanskega jezika po nadaljevalnem programu, vsi ostali pa po začetnem programu.

Italijanščina kot drugi jezik ter prvi in drugi tuji jezik so maturitetni predmeti.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko drugi tuji jezik in drugi predmeti, ki se izvajajo po učnem načrtu, določenem za ta program.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

1.

Biologija

učitelj

17

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Informatika

učitelj

52

do 17

2.

Biologija

učitelj

10

 

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

3.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

4.

Geografija

učitelj

12

do 17

Biologija

učitelj

13

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

20

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

20

do 17

laborant **

 

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.