Šolska prehrana

Prijava na šolsko prehrano

Na šoli je organizirana malica za dijake. Zainteresirani oddajo prijavo na šolsko prehrano praviloma v juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa to storijo ali prijavo prekličejo tudi kadarkoli med šolskim letom. Z izpolnjeno prijavo starši in dijaki prevzemajo dolžnosti iz 9. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564.

Obrazce prijave na šolsko prehrano, ki jih dijaki dobijo spodaj na tej strani (med priloženimi dokumenti) ali na šoli, izpolnijo in podpisane oddajo razredniku, šolski svetovalni službi, koordinatorju šolske prehrane ali v tajništvu.

Odjava obrokov

Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti vsaj en delovni dan pred odsotnostjo, drugače za tisti dan plača polno ceno. Malico lahko odjavi preko elektronske pošte na naslov prehrana@geps.si , vsak dan do 12. ure.

Preklic prijave dijaka na šolsko prehrano

Dijaki lahko prijavo na šolsko malico prekličejo kadarkoli med šolskim letom. Obrazec "Preklic prijave dijaka na šolsko prehrano", ki ga dijaki dobijo spodaj na tej strani (med priloženimi dokumenti) ali na šoli, izpolnijo in podpisanega pošljejo preko elektronske pošte na naslov prehrana@geps.si

Odjava prehrane začne veljati naslednji delovni dan, v kolikor je oddana do 12. ure.

Cena malice

Cena posameznega obroka znaša 3,60 €.

Subvencionirana prehrana

Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačevati prispevka za malico, lahko uveljavlja subvencijo, in sicer z vlogo na Centru za socialno delo. Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

• do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

• nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70 % cene;

• nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40 % cene.