Splošna matura

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji. Maturitetne izpite opravljajo hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili.

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki  so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja. Z njo si kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let. Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (spričevala), nima pravice do pristopa k maturi.

Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK)

Informacije o maturi so vam na voljo:
-    pri tajnici splošne mature: Sonji Bizjak, uradne ure ČETRTEK, 9.55 – 10.40, v zbornici
-    na oglasni deski pred zbornico
-    na spletni strani

Predsednik ŠMK: prof. Borut Butinar
E-pošta: borut.butinar@guest.arnes.si
Telefon: 05 6713 491

Tajnica ŠMK: prof. Sonja Bizjak
E-pošta: sonja.bizjak1@guest.arnes.si
Telefon: 05 6713 493

Državni izpitni center - RIC
Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 548 46 00
Fax: (01) 548 46 01
Spletna stran: http://www.ric.si
E-pošta: info@ric.si