PODVIG - Podjetnost v gimnaziji

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran se je vključila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

S projektom smo začeli v šolskem letu 2018/19, trajal pa bo do avgusta 2022.

 

Ključni cilj projekta

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Ključni pričakovani rezultati projekta so:

 • izdelati instrumentarij za spremljanje in evalvacijo začetnega, vmesnega in končnega stanja razvitosti kompetence podjetnosti v gimnazijah,
 • razviti celosten model, kako vključevati kompetenco podjetnosti v pouk na ravni kroskurikularnosti in priporočila s strokovnimi podlagami za njegovo implementacijo,
 • vpeljati model/-le razvijanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
 • usposobiti strokovne delavce za uspešno vključevanje kompetence podjetnosti v pouk,
 • objaviti strokovne/znanstvene prispevke in  primere dobre/uspešne prakse v revijah, zbornikih, monografijah in drugem gradivu.

Vpeljavo/udejanjanje modela bodo skušale gimnazije realizirati s pomočjo šolskih timov ob podpori ravnateljev in z vzpostavitvijo mentorske mreže na področju znanstvenoraziskovalne sfere, umetnosti in kulture, humanitarno-prostovoljskih dejavnosti in gospodarstva.

 

Z navedenimi prizadevanji skušamo doseči ključni cilj, da bi postalo razvijanje kompetence podjetnosti integrirano v  izvedbeni gimnazijski kurikul.

 

Sodelujoči v projektu:

 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

 

Vodja projekta na GEPŠ Piran: Ingrid Peroša

 

Povezava na spletno stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

podvig

 

esszrssmizs