Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Navodila za 21-letnike
Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma poklicni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.

Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra 2022 oddajo tajnici ŠMK. 

Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 28. marca 2023, to je 60 dni pred začetkom spomladanskega roka mature. 

Rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do 11. julija 2023 med 10. in 14. uro v zbornici. V jesenskem roku mature se lahko prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. 

Vsi, ki nimate statusa dijaka morate prijavi na posamezni izpit ali celotno maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in GEPŠ Piran.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o 
-    izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature: spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole
-    spričevalo poklicne mature
-    spričevalo o končanem maturitetnem tečaju
-    ostala dokazila
-    za posebne potrebe obvezno Strokovno mnenje zavoda za šolstvo (Pride z odločbo otrok o usmeritvi, izda: Zavod RS za šolstvo),
-    potrdila o plačilu (kandidati brez statusa, "21" letniki)

Kandidat, ki v roku ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi!

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 28. 3. 2023 (za spomladansko maturo) ali 11. 7. 2023 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK. Do takrat morate poravnati tudi stroške mature.

Stroške mature morajo poravnati vsi kandidati, ki NIMAJO STATUSA rednega dijaka na šoli, kjer opravljajo splošno maturo. Način plačila maturitetnih izpitov si oglejte na naši spletni strani pod alinejo (plačilo mature)

POMEMBNO!
Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom. Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode, lahko kandidati spremenijo izbirni predmet ali raven zahtevnosti najkasneje do 27. 4. 2023.
Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali motorične okvare oziroma druge akutne in kronične zdravstvene težave (kandidat s posebnimi potrebami), mora to v predprijavi k maturi (15. 11. 2022) posebej navesti in predložiti odločbo o usmeritvi kandidata. Program in način preverjanja znanja za te kandidate določi republiška maturitetna komisija. 

ODJAVA OD MATURE

Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika, fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige), nima pravice do pristopa k maturi. 

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k maturi.

Če pravočasno pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

OBRAZCI:

- Predprijava na maturo

- Prijava na maturo

- Prijava k izpitu

- Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature

- Prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature

- Odjava