Vpis


Elektrotehnik je program, ki dijake popelje v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektron­skih in avtomatskih naprav. V času šolanja ob številnih praktičnih primerih dijaki spoznavajo zako­nitosti, ki poganjajo elektronske naprave, računalnike, pa tudi dvigala, vlake, elek­trarne ... Dijaki imajo poleg splošnih in strokovnih predmetov tudi obvezno opravljanje delovne prakse v podjetjih. Če so se v času prakse izkazali, imajo tam tudi možnost nadaljnje zaposlitve.
 
Spoznavanje elektrotehnike se začne s sesta­vljanjem in razumevanjem osnovnih vezav in vezij, nadaljuje preko osnovnih zakonitosti digitalne tehnike in mikroračunalnikov ter nad­grajuje v razumevanje sistemov, ki nas obdajajo. Sodobna elektronika pomaga tudi učiteljem elektronike, saj s pomočjo računalnikov, ele­ktronskih tabel, kamer in fotoaparatov lahko »nano« svet prikažejo milijonkrat povečan. Pouk poteka v sodobnih in dobro opremljenih učilnicah ter laboratorijih, pa tudi na strokovnih ekskurzijah in sejmih.
 
Po opravljeni poklicni maturi se izučenemu elektrotehniku odprejo možnosti za različna delovna mesta: od vzdrževanj in montaže v go­spodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko proi­zvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe. Lahko pa se vpišejo na višje in visoke strokovne šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnazi­ji, lahko nadaljujejo šolanje tudi na univerzitetnih programih tehniške smeri.