PRIJAVA ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ ŠOL. LETO 2022/23

V šolskem letu 2022/2023 GEPŠ Piran razpisuje 36 prostih mest.

I. POGOJI ZA VPIS

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

a) srednje poklicno,

b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

c) tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali

d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi

e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točko d), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve, pa določilo ne velja.

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

V šolskem letu 2022/2023 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo predvidoma 3. oktobra 2022.

 Predmeti v maturitetnem tečaju

Kandidati, ki zaradi nadaljevanja izobraževanja na študijskih programih potrebujejo določen predmet, lahko izbirajo še ostale predmete, kjer so vključeni v pouk priprave na maturo  za redne dijake 4. letnika:

 

 

PREDMET

OBVEZNI

SLO

 

MAT

 

ANG ali ITA

IZBIRNI

KEM

 

PSI

 

FIZ

 

BIO

 

ITA

 

FRA

 II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v rubriki Povezane storitve na naslovu:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 5. septembra 2022.

Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja; kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka.

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8. septembra 2022 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah.

Vse dodatne informacije zainteresirani kandidati dobijo na šoli na sledečih kontaktih 05/6713 494 ali na e-naslovu: anka.gogala@guest.arnes.si.  

Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa maturitetnega tečaja, bo srednja šola kandidate takoj obvestila, da v šolskem letu 2022/2023 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

III. VPIS IN ROKI

Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 5. septembra 2022, bosta potekala 26. in 27. septembra 2022. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.