Maturitetni tečaj


Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti kandidatom pripravo na splošno maturo, ki jo potrebujejo kot pogoj za vpis v študijske programe. Gre za redno obliko izobraževanja, ki traja 29 tednov (od oktobra do maja) v dopoldanskem času. Dijak opravlja tečaj iz maturitetnih predmetov: obvezni so slovenščina in matematika ter tuji jezik (dijak lahko izbira med angleščino in italijanščino), izbirna maturitetna predmeta pa sta geografija in sociologija. Tečajniki uspešno opravijo maturitetni tečaj, če so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. Uspešno opravljen tečaj omogoča dijaku, da pristopi k opravljanju splošne mature.

 

V šolskem letu 2019/2020 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja in poklicnih tečajev začelo predvidoma 1. oktobra 2019.

 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS

 

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

1. srednje poklicno izobraževanje ali

2. srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje ali

3. tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali

4. četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi

5. kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

 

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Vpisani kandidati imajo status dijaka.

 

 

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

 

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo tukaj. Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 6. septembra 2019. Zamujenih prijav ne moremo sprejemati!

 

Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

1. kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

2. kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

3. kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

4. kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

5. kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

 

POMEMBNO: Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimate, ker še opravljate zaključni izpit ali poklicno maturo, jih morate predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka oziroma pri vpisu, če šola nima omejitve vpisa. O datumu jih obvesti šola.

 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport 13. septembra 2019 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah.

 

Vpis in izbira kandidatov, ki so se pravočasno prijavili do 6. septembra 2019, bosta potekala do 26. septembra 2019. Ob vpisu morajo vsi sprejeti kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval. K vpisu boste vabljeni po pošti