Maturitetni tečaj


Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti kandidatom pripravo na splošno maturo, ki jo potrebujejo kot pogoj za vpis v študijske programe. Gre za redno obliko izobraževanja, ki traja 29 tednov (od oktobra do maja) v dopoldanskem času. Dijak opravlja tečaj iz maturitetnih predmetov: obvezni so slovenščina in matematika ter tuji jezik (dijak lahko izbira med angleščino in italijanščino), izbirna maturitetna predmeta pa sta geografija in sociologija. Tečajniki uspešno opravijo maturitetni tečaj, če so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. Uspešno opravljen tečaj omogoča dijaku, da pristopi k opravljanju splošne mature.

 

 

PRIJAVA ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ ŠOL. LETO 2021/22

 

V šolskem letu 2021/2022 GEPŠ Piran razpisuje 36 prostih mest.

 

I. POGOJI ZA VPIS

 

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno,

  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali

  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi

  • kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

 

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točkama d) in e), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v šolskem letu 2019/2020, pa določilo ne velja. Določilo tudi ne velja za kandidate pod točko c), če so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 in izobraževanje prekinili v šolskem letu 2019/2020, ali v šolskem letu 2020/2021.

 

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

 

V šolskem letu 2021/2022 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo predvidoma 1. oktobra 2021.

 

 

Predmeti v maturitetnem tečaju

 

 

PREDMET

OBVEZNI

SLO

 

MAT

 

ANG ali ITA

IZBIRNI

GEO

 

SOC

 

Kandidati, ki zaradi nadaljevanja izobraževanja na študijskih programih potrebujejo določen predmet, lahko izbirajo še ostale predmete, kjer so vključeni v pouk priprave na maturo  za redne dijake 4. letnika:

 

 

FIZ

 

BIO

 

KEM

 

PSI

 

ZGO

 

NEM

 

FRA

 

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

 

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v rubriki Povezane storitve na naslovu: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 5. septembra 2021.

 

Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

  1. kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

  2. kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

  3. kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

  4. kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

  5. kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

 

Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka.

 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8. septembra 2021 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah.

Vse dodatne informacije zainteresirani kandidati dobijo na šoli na sledečih kontaktih 05/6713 494 ali na e-naslovu: anka.gogala@guest.arnes.si.  

 

Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa maturitetnega tečaja, bo srednja šola kandidate takoj obvestila, da v šolskem letu 2021/2022 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

 

III. VPIS IN ROKI

 

Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 5. septembra 2021, bosta potekala do 26. septembra 20210. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.