Paragraph

Ne glej v prihodnost – pomagaj jo ustvarjati!

Napredne digitalne tehnologije se neustavljivo razvijajo in morda se prav ti želiš podati na pot programiranja, izdelave in oblikovanja spletnih strani, iznajdbe koristnih spletnih aplikacij ali pa te privlači zahtevnejše delo z zbirkami podatkov, upravljanjem in administracijo omrežnih sistemov. Pravo podporo in strokovno osnovo ti lahko ponudi izobraževalni program Tehnik/ca računalništva.

 

Opis izobraževalnega programa

Predmetnik 4-letnega srednjega strokovnega izobraževanja je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Dijaki/inje spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, naučijo se programirati v nekaterih osnovnih jezikih, spoznajo in uporabljajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje, uporabo in vzdrževanje elementov računalniških sistemov, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, razumejo strokovno terminologijo v angleškem in slovenskem jeziku, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode dela z zbirkami podatkov, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Ob koncu šolanja izdelajo samostojno projektno nalogo ter se naučijo osnov podjetništva.

Oznaka

Programske enote

Obvezno

 Izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

136

6

P11

Kemija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2409

113

B – Strokovni moduli

M1

Uvod v računalništvo

obvezno

140

8

M2

Strojna in programska oprema

obvezno

140

8

M3

Spletne aplikacije

obvezno

151

9

M4

Varnost in zaščita v informatiki

obvezno

140

8

M5

Računalniške komunikacije in omrežja

obvezno

155

9

M6

Osnove programiranja

obvezno

332

15

M7

Upravljanje s podatki

obvezno

248

12

M8

Računalniški produkti in storitve

obvezno

153

8

M9

Programiranje aplikacij

izbirno

124

7

M10

Računalniška omrežja in storitve

izbirno

124

7

Skupaj B

 

1583

84

Od tega za praktično izobraževanje v šoli

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk                         

 

480

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum     

 

400

25

Skupaj pouk (A + B + E)

 

4392

222

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

784

31

Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)

 

4744

237

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

5048

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere enega od modulov:
   • M9 ali
   • M10.

Program se zaključi s POKLICNO MATURO:

1. Slovenščina (pisni in ustni del)

2. Računalništvo (pisni in ustni del; izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)

3. Tuji jezik ali matematika (pisni in ustni del; po izbiri dijaka)

4. Izdelek ali storitev in zagovor (po izbiri dijaka - tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje, imajo več možnosti:

  • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
  • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
  • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, fiziko, informatiko in druge predmete, ki jih ponujamo v programu splošne gimnazije.