Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za dijake s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dijakom s posebnimi potrebami (govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolnimi, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, avtističnimi motnjami itd.) šola nudi dodatno strokovno pomoč, ki vključuje:

  • vodene dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven njega;
  • vodene dejavnosti za krepitev dijakovih močnih področij;
  • spremljanje in evalvacijo dijakovega dela in napredka;
  • svetovanje in sodelovanje socialnega pedagoga s starši;
  • sodelovanje socialnega pedagoga z učitelji;
  • sodelovanje socialnega pedagoga s svetovalno službo, drugimi strokovnimi delavci in
    vodstvom šole ter
  • sodelovanje z drugimi strokovnimi službami.

Dijaku se v skladu z odločbo o usmeritvi lahko prizna največ 5 ur dodatne strokovne pomoči,
ki se izvedejo znotraj časa pouka.

Dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja tedensko, lahko tudi v strnjeni obliki in
občasno. Ura dodatne strokovne pomoči traja 45 minut, na šoli pa jih oblikuje in vodi socialna
pedagoginja Aldina Beganovic.