Predmetnik

Oznaka

Programske enote

Obvezno

 Izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

136

6

P11

Kemija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2409

113

B – Strokovni moduli

M1

Uvod v računalništvo

obvezno

140

8

M2

Strojna in programska oprema

obvezno

140

8

M3

Spletne aplikacije

obvezno

151

9

M4

Varnost in zaščita v informatiki

obvezno

140

8

M5

Računalniške komunikacije in omrežja

obvezno

155

9

M6

Osnove programiranja

obvezno

332

15

M7

Upravljanje s podatki

obvezno

248

12

M8

Računalniški produkti in storitve

obvezno

153

8

M9

Programiranje aplikacij

izbirno

124

7

M10

Računalniška omrežja in storitve

izbirno

124

7

Skupaj B

 

1583

84

Od tega za praktično izobraževanje v šoli

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk                         

 

480

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum     

 

400

25

Skupaj pouk (A + B + E)

 

4392

222

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

784

31

Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)

 

4744

237

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

5048

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere enega od modulov:
   • M9 ali
   • M10.

Program se zaključi s POKLICNO MATURO:

1. Slovenščina (pisni in ustni del)

2. Računalništvo (pisni in ustni del; izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)

3. Tuji jezik ali matematika (pisni in ustni del; po izbiri dijaka)

4. Izdelek ali storitev in zagovor (po izbiri dijaka - tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje, imajo več možnosti:

  • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
  • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
  • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, fiziko, informatiko in druge predmete, ki jih ponujamo v programu splošne gimnazije.