Svet zavoda Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž).

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od treh mesecev) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA GEPŠ Piran, Bolniška 11, 6330 Piran - Pirano, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.